โครงการ ฝายคลองแงะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายคลองแงะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำขาว  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

พิกัด 47 NPH 755 – 509 ระวาง 5122 IV

 

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายคลองแงะ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 ตามที่นายประถม  หนูสุก ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองแงะ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีหนังสือที่ นร 1108/1486  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2544  ขอให้กรมชลประทาน พิจารณากรณี            นายประถม  หนูสุข  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  ได้มีหนังสือที่ สข 76601/16  ลงวันที่  18  มกราคม  2544  ถึงสำนักราชเลขาธิการ  ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้ทางราชการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองแงะ หมู่       ที่ 7 ตำบลน้ำขาว  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือสำหรับการอุปโภค-บริโภค  และทำการเกษตร

 

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายขนาดกว้าง 20 เมตร สูง 3 เมตร บริเวณบ้านคลองแงะ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ยาว 15,850 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำและถังกรองน้ำ ซึ่งสามารถส่งประโยชน์ให้แก่ประชากร  6  หมู่บ้าน 2,242 คน ให้มีน้ำในการอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรได้เพียงพอตลอดปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน 2546  ซึ่งราษฎรได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

                        ฝายคลองแงะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ/แผนที่ 1 : 50,000

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve