โครงการ บรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ขุดลอกคลองอู่ตะเภาแยก 1)

สถานที่ตั้ง

จังหวัด สงขลา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลอกคลองธรรมชาติ ความยาว 2860 กิโลเมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve