โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่นพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายลำเนา สังปริเมน ราษฎรบ้านเลขที่ 126/3 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทุ่น ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทุ่น เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/8586 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550)

ผลการดำเนินงาน

ปี 2551 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ขนาด 2.25 x 2.50 จำนวน 2 แถว พร้อมอาคารประกอบ และท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 4,680 เมตร  นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการการใช้น้ำกันเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านน้ำทุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 351 ครัวเรือน 897 คน ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี อีกทั้งสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร จำนวน 400 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 

แนวท่อส่งน้ำความยาวรวม 4,680 เมตร เพื่อทำการส่งน้ำเข้าพื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่การเกษตรประมาณ 400 ไร่ และบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve