โครงการ ชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสุข 2

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2

บ้านเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และได้พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องจากหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะอยู่อาศัยในหมู่บ้านเดิมต่อไป

 

ผลการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2551 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแก่ราษฎรจำนวน 25 หลัง ซึ่งเป็นงานระยะที่ 2 ในพื้นที่ 19 ไร่ การก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 2,000 เมตร และการก่อสร้างถนนภายในโครงการ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านเยาะที่ประสบผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 25 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 79 คน ได้มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในถิ่นฐานเดิม  สามารถผลิตอาหารได้เองในชุมชน  นอกจากนี้ แผนงานดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภัยอีกด้วย

 

การก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 25 หลัง ให้กับราษฎรบ้านเยาะที่ประสบผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวน 25 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 79 คน

 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในโครงการ ความยาว 1,300 เมตร

เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางของราษฎร

หมู่บ้านสร้างใหม่ภายในโครงการฯ

หมู่บ้านสร้างใหม่ภายในโครงการฯ

 

ชาวบ้านช่วยกันปลูกผักเอาไว้กิน

พืชผักที่ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกเอาไว้รอเก็บเกี่ยว

บ่อน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำของโครงการฯ

หมู่บ้านสร้างเรียงขึ้นไปตามไหล่เขา

เจ้าหน้าที่ช่วยทำถนนราดยางเพื่ออำนวยความสะดวก

โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณโครงการ

เด็กๆที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการมาเรียนหนังสือ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve