โครงการ ฝายบ้านเขาน้ำตกและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 บ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ในการนี้ได้มีพระราชกระแสสรุปได้ว่า ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของหมู่บ้านตามความเหมาะสมของพื้นที่และงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

ปี 2546 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากระบบเดิมความยาวท่อรวม 7,500 เมตร ถังเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง จุดจ่ายน้ำเข้าหมู่บ้านเขาน้ำตก จำนวน 10 แห่ง ระบบกระจายน้ำของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ความยาว 300 เมตร สำหรับการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการประชุมชี้แจงราษฎรและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรบ้านกาบู หมู่ที่ 5 บ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 และบ้านหาดทราย หมู่ที่ 10 ตำบลตลิ่งชัน จำนวน 270 ครัวเรือน 1,250 คน ตลอดจนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10  ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดปี รวมทั้งเพื่อการเกษตรประมาณ 200 ไร่ ได้รับน้ำตลอดฤดูแล้ง

ราษฎรได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายบ้านเขาน้ำตกเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม โดยมีการเสียค่าน้ำจากสมาชิกเพื่อเป็นกองทุนสำหรับดูแลรักษาแหล่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve