โครงการ ก่อสร้างถนน

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ภูเก็ต

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความเจริญและอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎร ต.กมลา อ.กะทู้

2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งผลผลิตของการเกษตรระหว่าง ต.กมลา กับ อ.กะทู้และ จ.ภูเก็ต ประมาณปีละหลายล้านบาท

3. เพื่อลดปัญหาทางการเมือง และการปกครองในท้องถิ่นที่ง่ายต่อการแทรกซึม และการกระทำของโจรผู้ร้าย

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

ผลการดำเนินงาน

ปี 2525 องค์การส่วนบริหารจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการบุกเบิกระเบิดหินสร้างถนนบนภูเขาระยะทาง 800 ม. สร้างสะพาน คสล. 2 แห่ง กว้าง 7 ม. ความยามรวม 40 ม. ผังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. 6 จุดรวม 106 ท่อ ถมดินทางผ่านทุ่งนาระหว่างภูเขายาวประมาณ 500 ม. ถางป่าระยะทางประมาณ 6.150 กม. ถมหินกะสะบดอัดแน่น ราดยางแอสฟัลท์บางตอนระยะทางรวมประมาณ 3.083 กม.(โดยเฉพาะบนภูเขา)

ปี 2527 ดำเนินการปรับปรุงถนนสายเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นโครงการก่อสร้างทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลกมลา จำนวน 6 หมู่บ้าน รวม 800 ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน และบริเวณใกล้เคียงให้สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ตลอดปี ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและคมนาคม โดยสามารถย่นระยะทางจากเดิม 37 กม. เหลือเพียง 6.150 กม. ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเดินทางลงได้มากอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่ให้ประโยชน์ทางการเมือง การปกครองและจิตวิทยา เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีราษฎรชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ถึง 95 % ถ้าหากไม่รีบดำเนินการช่วยเหลือ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองที่จะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติโดยส่วนรวมได้

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve