โครงการ ฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ภูเก็ต

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่       นายโสพล รายาสกุล สมาชิก อบต.เทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และคณะ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำบริเวณฝายคลองพระแทว เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที 9 บ้านป่าครองชีพ ตําบลเทพกระษัตรี ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค และทําการเกษตรในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

ผลการดำเนินงาน

ปี 2552 กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกตะกอนหน้าฝาย และก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม (ใกล้บริเวณฝาย) จํานวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม (บริเวณโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 4,920 เมตร และขุดลอกสระน้ำและอาคารประกอบ บริเวณชุมชนบ้านป่าครองชีพ จํานวน 1 แห่ง 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 9 จํานวน ราษฎร 170 ครัวเรือน  จำนวน 900 คน และโรงเรียนป่าครองชีพ ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีนําใช้สําหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึงตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำ ทําให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve