โครงการ จัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ

สถานที่ตั้ง

ตำบล มะกอกเหนือ อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ

 

บริเวณบ้านห้วยไทร  หมู่ที่  4  ตำบลชุมพล  อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   

พิกัด 47 NNJ  997 - 410  ระวางแผนที่   4924 III

 

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎร กรณี นายเฉวียน หมวดทอง ตัวแทนชาวนาตำบลพนางตุง และ นายวิจักษณ์ อินทรสมบัติ กำนันตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีหนังสือขอพระราชทานน้ำเพื่อการเกษตร โดยขอให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมก่อน และพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/7247 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2545)

ด้วยสำนักราชเลขาธิการ โดยท่านผู้หญิง มนัสนิตย์ วณิกุล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มีหนังสือที่ รล.0010/7247 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2545 แจ้งว่าตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 นั้น ได้มีนายเฉลียว หมวดทอง ตัวแทนของชาวนาในตำบลพนางตุงเหนือ และตำบลปันแต อำควนขนุน และนายวิจักขณ์ อินทรสมบัติ กำนันตำบลมะกอกเหนือ และกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลมะกอกเหนือ ขอพระราชทานน้ำเพื่อการเกษตร ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ         มีพระราชดำริจะพระราชทานความช่วยเหลือ แต่ต้องให้กรมชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่ และงบประมาณดำเนินการว่าจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ถ้าสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรอย่างมาก

              กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานพัทลุง ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วเห็นว่า สามารถช่วยเหลือได้โดยการติดตั้งสถานีสูบน้ำ พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำ

 

การดำเนินงาน

               ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จ 100%

 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 6,880 เมตร  เพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำตำบลมะกอกเหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร จำนวน 6 หมู่บ้าน ของตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงหมู่ที่ 2,3,4,5,6,8 และ 9  จำนวน 1,200 ครัวเรือน 3,070 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 5,186  ไร่ ในฤดูฝน และ 3,000 ไร่ ในฤดูแล้ง  ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

 

ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ    

แนววางท่อส่งน้ำ

 

 

   

พื้นที่รับประโยชน์

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ/แผนที่ 1 : 50,000

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve