โครงการ ฝายทดน้ำบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายทดน้ำบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บ้านพูด หมู่ที่ 13  ตำบลคลองเฉลิม  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

พิกัด 47 NPJ 063 - 138  ระวาง  4923 I

 

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา

                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายทดน้ำ  บ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือขอพระราชทานฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 2 4 5 6 7 8 9 12 และ 13 ที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/17516 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551)

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ กร 007.4/969 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณีนายดาเร็ต ขำนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือ พท 71401/232 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,12 และ 13 ตำบลคลองเฉลิม ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งนั้น

               สำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับสำนักงาน กปร. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่ามีลู่ทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างฝายบ้านพูด พร้อมระบบคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

การดำเนินงาน

               ดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 - 2553 แล้วเสร็จ 100%

 

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีขนาดสันฝายสูง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร และคลองส่งน้ำ 3 สาย ความยาวรวม 5,900.00 เมตร ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 40 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายทดน้ำบ้านพูด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่    13 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการน้ำกันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ดำเนินงานแสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร ซึ่งหากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎร 3 หมู่บ้าน(บ้านโคกไทร หมู่ที่ 1 , บ้านพูด หมู่ที่ 5 และบ้านสี่แยก บ้านพูด หมู่ที่ 12)  315 ครัวเรือน 1,735 คน จะมีน้ำเพื่อการทำนาในพื้นที่ 600 ไร่ให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดทั้งปี

 

พื้นที่หัวงานก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านพูดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขนาดสูง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

 

 

พื้นที่การเกษตรของราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จำนวน 600 ไร่

 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ/แผนที่ 1 : 50,000

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve