โครงการ โครงการฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือพร้อมระบบส่งน้ำไว้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล คลองทรายขาว อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

โครงการฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือพร้อมระบบส่งน้ำไว้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านไร่เหนือ  หมู่ 4  ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

พิกัด 47 NPJ 025-217  ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000  ระวาง  4923 I

 

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา

          นายเฉม  เหย็มโหน้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือที่ พท 75601/234  ลงวันที่ 14 กันยายน 2547  ถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร ในเขตตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ในเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร พื้นที่ประมาณ 3,800 ไร่ และขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ราษฎรประมาณ 350 ครัวเรือน ประชากร ประมาณ 1,800 คน  สำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายขาว และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  แล้วเห็นว่ามีลู่ทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ พร้อมระบบส่งน้ำคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวU ต่อมาสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ รล 0005.5/19176  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2548  เรียนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝาย           ทดน้ำบ้านไร่เหนือพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 และ 4 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/19176 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2548)

 

การดำเนินงาน

               ดำเนินการในปีงบประมาณ 2550 แล้วเสร็จ 100%

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

          กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดสันฝายสูง 2.50 เมตร      ยาว 20.00 เมตร และระบบคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 4,218 เมตร  ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 96 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในนามโครงการฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549

 

โครงการนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 3 บ้านในวัง และหมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว   อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุ ประชากร 314 ครัวเรือน 1,570 คน ให้มีน้ำทำการเกษตร (นาข้าว) ประมาณพื้นที่ 600 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

ฝายไร่เหนือ

 

ระบบส่งน้ำ

     

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ/แผนที่ 1 : 50,000

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve