โครงการ ฝายบ้านโหล๊ะหารพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทุ่งนารี อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายบ้านโหล๊ะหาร  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 บ้านโหล๊ะหาร  หมู่ที่ 7  ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

พิกัด  47 NPJ 212-903  ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5023 III

 

พระราชดำริ/เรื่องเดิม/ความเป็นมา

               สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่  รล.  0005/15200   ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2541  ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี  นายสมนึก  จิตนุรักษ์   ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี  ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำที่หมู่ที่  7  บ้านโหล๊ะหาร  ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  แทนฝายหินก่อเดินซึ่งชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค สำหรับราษฎร จำนวน 300 ครัวเรือน ประชากร 1,500  คน                   

                  กรมชลประทาน  ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว  เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  มีลู่ทางช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างฝายบ้านโหล๊ะหาร  พร้อมระบบท่อส่งน้ำ  ส่วนพื้นที่การเกษตรบริเวณตำบลทุ่งนารี  จำนวน  1,200  ไร่ นั้น  อยู่ในเขตพื้นที่ส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำป่าบอนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี  2543

 

การดำเนินงาน

               ดำเนินการในปีงบประมาณ 2545  แล้วเสร็จ 100%

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.  เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค

2. เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านโหล๊ะหาร สถานีอนามัยบ้านโหล๊ะหาร และโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร

 

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

 

ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

กรมชลประทานได้ดำเนินการ

            1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

            2. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำด้วยท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร และ 0.20 เมตร 3 สาย ความยาว 7,232 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

            3. ถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำ 5 แห่ง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อดำเนินงานตามโครงการนี้แล้วเสร็จจะทำให้ราษฎรหมู่ที่ 7  บ้านโหล๊ะหาร   ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 278 ครัวเรือน 1,300 คน ได้มีน้ำในการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีอนามัย ได้มีน้ำใช้ตลอดปี

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

               สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎ หมู่ที่ 7  บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่   บ้านต้นส้าน  บ้านควนกรวด  ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  รวมทั้งโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานีอนามัย  ราษฎรจำนวน  300  ครัวเรือน  ประชากร  1,500  คน  ได้มีน้ำใช้ตลอดปี และสามารถผันน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำเดิมของราษฎรเพื่อสนับสนุนทำนาปีได้  ประมาณ  1,200  ไร่  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรเฉพาะหน้าก่อนที่โครงการอ่างเก็บน้ำป่าบอนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

 

โครงการฝายบ้านโหล๊ะหารพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ/แผนที่ 1 : 50,000

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve