โครงการ ฝายทดน้ำคลองในอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายทดน้ำคลองใน พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านปากคลอง  หมู่ที่  3  ตำบลรมณีย์  อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา

พิกัด  47 PMK 468-684  ระวาง  4726 IV  

 

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายทดน้ำคลองในพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองใน บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลรมณีย์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลรมณีย์ ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/21229 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

จุดประสงค์

    -  เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค  ตลอดปี  จำนวน 3 หมู่บ้าน  150  ครอบครัว และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สวนผลไม้  ประมาณ  500 ไร่

 กาดำเนินการ   

          ก่อสร้าง           สิงหาคม  2551                                                 

          แล้วเสร็จ         มีนาคม    2552                           

  ขนาดของฝาย

            สันฝายยาว                 32.00   ม.

            ความสูงของฝาย             2.50   ม.

ข้อมูลระบบชลประทาน

    มีระบบท่อส่งน้ำจำนวน  1  สาย

          - ระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่  ท่อขนาด  Ø 400  มม.  ยาว  720  เมตร

          - อาคารประกอบท่อส่งน้ำ

                   1.  อาคาร  Air Valve              จำนวน  2  แห่ง

                   2.  อาคารจ่ายน้ำทางเดียว         จำนวน  2  แห่ง

                   3.  อาคารบ่อพัก Gate Valve     จำนวน  1  แห่ง

  พื้นที่โครงการ                                      500     ไร่

  พื้นที่ชลประทาน                                   500     ไร่

  หมายเลขแบบ                                     สพน.5-4-100185-93 

 งบประมาณ                                        22,650,000.00 บาท

 

ผลการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2551 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร และท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 720 เมตร พร้อมอาคารประกอบท่อส่งน้ำ

ปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพิ่มเติม จำนวน 4,560 เมตร รวมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบท่อส่งน้ำ พร้อมนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 80 พรรษาในหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการการใช้น้ำกันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านคลองใน หมู่ที่ 2 และบ้านปากคลองหมู่ที่ 3 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  จำนวน 150 ครัวเรือน  540 คน รวมทั้งส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตร จำนวน 500 ไร่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

บ้านเรือนราษฎรบ้านปากคลองและบ้านคลองใน หมู่ที่ 3 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  จำนวน 150 ครัวเรือน  540 คน

และพื้นที่การเกษตร จำนวน 500 ไร่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 

 

ภาพถ่ายด้านหน้าฝาย ภาพถ่ายด้านท้ายฝาย

 

ภาพถ่ายบอพัก Air Valve ก่อสร้างแล้วเสร็จ ภาพถ่ายอาคารจ่ายน้ำก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve