โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีบรรพต อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve