โครงการ ลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำบ้านศรีพงัน-ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโน๊ะ

สถานที่ตั้ง

บ้านศรีพงัน ตำบลกกสะท้อน ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำบ้านศรีพงัน

ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   พิกัด 48 NFM 765-858

 สิ้นสุด  48 NFM  766-860  ระวาง  5421 

 

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (901) 1.โครงการชลประทานมูโนะ เมื่อก่อสร้างเสร็จมีประโยชน์รวมกันหลานด้าน จึงสมควรจัดทำคู่มือขึ้นไว้ใช้ปฏิบัติแล้วแนะนำกลุ่มราษฎรที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป 2.สมควรจัดให้มีการฝึกอบรมราษฎรให้มีความเข้าใจถึงวิธีการส่งน้ำเข้าไปใช้ทำนา และวิธีการระบายน้ำที่ไม่ต้องการออกไป ตลอดจนวิธีการดูแลบำรุงรักษาอาคารต่างๆ 3. สมควรส่งเสริมให้ราษฎรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง และควรสนับสนุนนให้ราษฎรปลูกพืชที่ขายได้ราคาดีด้วย (5 ก.ย. 57)

                 วันที่  13  กันยายน  2546  สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมมาร   ไปยังโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ  หมู่ที่  4  ตำบลโฆษิต   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  เพื่อทรงงานศิลปชีพและเยี่ยมราษฎรมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียง  หมู่ที่  4  ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  เรื่องถนนลาดยางคันกั้นน้ำ  ระบบไฟฟ้า  และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร  ตามที่นายสือแม  เจ๊ะสาแลแม  ผู้ใหญ่บ้านตะเหลี่ยง  หมู่ที่  4  ตำบลเกาะสะท้อน  ขอพระราชทางช่วยเหลือ

               

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

          1. เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในตำบลเกาะสะท้อน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  ตำบลโฆษิต  จำนวน  5  หมู่บ้าน  และตำบลพร่อน  จำนวน  3  หมู่บ้าน

          2.  เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างตำบลเกาะสะท้อนกับตำบลโฆษิตได้ตลอดปี

 

ลักษณะโครงการ

          ก่อสร้าง ปี 2547  งบประมาณ  1,376,500  บาท

 

ปัญหาและอุปสรรค

           - ด้านโครงการสร้าง  (ไม่มี)

           - ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)

           - ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

 

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

           - ด้านโครงการสร้าง  (ไม่มี)

           - ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)

           - ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

 

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน  (ไม่มี)

ลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำบ้านศรีพงัน

แผนที่ลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำบ้านศรีพงัน

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve