โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกาปัส

สถานที่ตั้ง

ตำบล เอราวัณ อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

บ้านบาลูกากาปัสหมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง

 

ผลการดำเนินงาน

          1. กิจกรรมขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

                   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากาปัส ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยปักเสาแรงสูงภายนอก จำนวน 59 ต้น ปักเสาแรงสูงภายใน จำนวน 46 ต้น พร้อมทั้งติดตั้งหม้อแปลงขนาด 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และปักเสาแรงต่ำภายนอกจำนวน 1 ต้น ปักเสาแรงต่ำภายใน จำนวน 2 ต้น และพาดสายไฟสาธารณะ ระยะทาง 1,740 เมตร จะช่วยให้มีไฟฟ้าสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในทุกกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ บ้านตือมายู หมู่ที่ 1 และบ้านจาแบดูลอ หมู่ที่ 4 สามารถใช้ไฟฟ้าดังกล่าวในการเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงต่ำมาใช้ในครัวเรือนได้ในอนาคต

          2. กิจกรรมฟาร์ม มีพื้นที่ทั้งหมด 603 ไร่ ประกอบด้วย

                   -   งานอำนวยการและประสาน ดำเนินการในด้านก่อสร้างห้องเก็บอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ รวมทั้ง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน

                   -  งานปศุสัตว์  ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 โรง และจัดซื้อพันธุ์สัตว์ ได้แก่ แพะนื้อ แพะนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่

                   -  งานประมง เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังและปลานิลในบ่อดิน

                   -  งานพืชผัก และไม้ผล เพาะเลี้ยงเห็ด เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมายต่อไป

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

          โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกากาปัส สามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีเป็นแหล่งจ้างแรงงานในพื้นที่ จำนวน 172 คน มีรายได้เฉลี่ยของฟาร์ม 52,000 บาท/เดือน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่ราษฎรได้เป็นอย่างดี

สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

กิจกรรมพืชผักภายในฟาร์มตัวอย่าง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve