โครงการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำให้มัสยิดเขาตันหยง

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

     

 

 

เรื่องเดิม

สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ที่ พว 0010 (ฝปท.) 0777 ลงวันที่ 24 เมษายน2542 แจ้งว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาตันหยง และบริเวณมัสยิดเขาตันหยงให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้ประกอบศาสนกิจได้ตลอดปี

          ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ และได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับปัญหามัสยิดบ้านเขาตันหยงมีปัญหา น้ำเปรี้ยว และเป็นคราบสนิม โดยให้หาวิธีการแก้ไขต่อไป

       

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554 กรมชลประทานดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำทำน้ำสะอาด พร้อมอุปกรณ์  และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำภายในมัสยิด

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 500 คน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

กิจกรรมการปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำสะอาด

 

 

การปรับปรุงบ่อบาดาล และระบบส่งน้ำทั้งระบบ

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงถังเก็บน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร

 

มัสยิด

 

การปรับปรุงถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ  สูง 20 เมตร ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve