โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดง (อาคารบังคับน้ำคลองมูโน๊ะฝั่งซ้าย กม.12+700 บ้านโคกกูแว)

สถานที่ตั้ง

ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่าพรุและไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน โดยให้กรมชลประทานก่อสร้างอาคารระบายน้ำบริเวณจุดตัดคันกั้นน้ำ เพื่อระบายน้ำจากพรุโต๊ะแดงลงคลองมูโนะไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองมูโนะ ฝั่งซ้าย ชนิดท่อเหลี่ยม 2 ท่อ ขนาด 2.25 x 2.00 เมตร ที่ กม. 12+700 จำนวน 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

สามารถป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมในเขตตำบลโฆษิตและตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎร 957 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 8,300 ไร่ 

บริเวณจุดหัวงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองมูโนะ  ฝั่งซ้าย

แผนที่โครงการ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve