โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดง (งานขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณตำบลพร่อน)

สถานที่ตั้ง

ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า  ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554 กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณตำบลพร่อน จำนวน 4 สาย  แบ่งเป็น

                    -  งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 10 ความยาว 1,920 เมตร

                    -  งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 11 ความยาว 3,600 เมตร

                    -  งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 13 ความยาว 5,700 เมตร

                    -  งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 14 ความยาว 7,040 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

          ทั้งนี้ จะสามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 957 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 8,300 ไร่ 

งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 10 ความยาว 1,920 เมตร

งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 11 ความยาว 3,600 เมตร

Description: ขุดลอกสาย13

งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 13 ความยาว 5,700 เมตร

Description: ขุดลอกสาย14

 

งานขุดลอกคลองระบายน้ำสายที่ 14 ความยาว 7,040 เมตร

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve