โครงการ ฝายบ้านต้นตาล

สถานที่ตั้ง

ตำบล จอเบาะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระราชกระแส สรุปใจความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำแทนฝายทดน้ำเดิมที่ไม่สามารถทดน้ำให้ราษฎรทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรให้กับราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ บ้านนากอ และบ้านต้นตาล

ผลการดำเนินงาน

       ปี 2547 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายทดนน้ำบริเวณบ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ โดยก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ยาว 10 เมตร งานระบบท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร คันกั้นน้ำกว้าง 3 เมตร รวมความยาวสองฝั่ง 1,800 เมตร งานขุดลอกคลองความยาว 900 เมตร ตลอดจนงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 0.8 เมตร สูง 0.70 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมกับทำทางลำเลียงความยาว 200 เมตร 

ประโยชน์ที่ได้รับ

        จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านต้นตาล หมุ่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ จำนวน 144 ครัวเรืิอน 864 คน และพื้ืนที่การเกษตร 600 ไร่ ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงหมู่บ้านเสริมสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อีกด้วย

ราษฎรในพื้นที่ได้มีการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ขณะนี้อยู่รัหว่างารกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับกลุ่ม เพื่อร่วมกันจัดการบริหารการใช้น้ำและดูแลแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชนืได้อย่างยั่งยืน

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ จำนวน 144 ครัวเรือน ราษฎร 864 คน และพื้นที่นาร้าง จำนวน 600 ไร่ ให้สามารถมีน้ำอุปโภคบริโภค และใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รววมทั้งเป็นแหล่งประมงหมู่บ้านเสริมสร้างรายได้ห้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกด้วย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve