โครงการ ฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล จอเบาะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ?าฯ พระบรมราชินีนาถ พร?อมด?วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรงเยยมราษฎร บ?านลูโบะปาเระ ตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได? มีพระราชกระแสกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และ ม.ล.จิรพันธุ? ทวีวงศ์ ผู?อํานวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 สํานักงาน กปร. สรุปความว?า “ให?กรมชลประทานพิจารณาก?อสร?างฝายทดน้ํา ทดแทนฝายทดน้ำเดิมที่ไม?สามารถทดน้ำให?ราษฎรทํานาได?อย?างมีประสิทธิภาพ เพื่อทดน้ำทํานาให?กับราษฎรบ?านลูโบ?ะปาเระ บ?านนากอ และบ?านต?นตาล” 

ผลการดำเนินงาน

        ปี 2547 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณบ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ 7 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ โดยก่อสร้างฝสยทดน้ำขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ยาว 10 เมตร ท่อระบายน้้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร คั้นกั้นน้ำกว้าง 3 เมตร ฝั่งซ้ายยาว 518 เมตร ฝั่งขวายาว 464 เมตร ตลอดจนระบบคลองส่งน้ำและอาคารประกอบความยาวรวม 2,930 เมตร ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547

ประโยชน์ที่ได้รับ

        จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ 7 บ้านนากอ หมู่ที่ 6 และบ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 430 ครัวเรือน 2,508 คน และพื้นที่ทำการเกษตร 900 ไร่ ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงหมู่บ้าน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve