โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ (ระบายน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งโครงการ
    
         บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาสพิกัด 47 NRG247-902   ระวาง 5321-II  แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000

พระราชดำริ

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ไปยังโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับ  นายเทิดศักดิ์, บุญยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน,นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน , ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ 4 สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ความว่า " ควรน้ำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย มาปรับปรุงใช้ในพื้นที่บ้านโคกสะตอ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตร และพิจารณาการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎร"

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

        ·  เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้กับราษฎร

        ·  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม หมู่บ้าน โรงเรียน พื้นที่ทำนา และพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

        ·  พื้นที่นาร้าง สามารถทำนาได้ประมาณ 350 ไร่ โดยไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

        ·  จากการขุดลอกคลองระบายปิเหล็ง 1 ทำให้ลดจำนวนวันน้ำท่วม ให้กับพื้นที่ปลูกปาล์ม    น้ำมัน 950 ไร่ หมู่บ้าน 33 ครัวเรือน และโรงเรียน 1 แห่ง

 

 ลักษณะโครงการ
        ก่อสร้างปี  2548  ใช้งบประมาณ 7,052,000  บาท

              -  ระบบส่งน้ำ ประกอบด้วย

              -  คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1สาย ยาวประมาณ 1+800 กม. โดยมี ทรบ.ปากคลอง 1 แห่ง  (ด้านหน้า  ปตร.สุไหงปาดี 2) และอาคารประกอบอีก 6 แห่ง

              -  ระบบระบายน้ำ สำหรรับระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำนา ประกอบด้วย              
              -  ทรบ.ปากคลองระบายน้ำ 1 แห่ง

              - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดเล็กพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ น้ำมันดีเซลขนาด 4 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง

 

การบริหารจัดการน้ำ

        ·  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อทำหน้าที่ปิด-เปิด ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ และปิด - เปิด ทรบ.ปากคลองระบายน้ำ รวมถึงทำการสูบน้ำกรณีน้ำท่วมต้นข้าว

        ·  ถ่ายโอนการครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ให้อบต.สุไปงปาดี เพื่อตั้งงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมต่อไป

        ·  อบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ สำหรับคนที่จะทำหน้าที่ปิด-เปิดบานระบายน้ำ และดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

 

 

 

 

แผนที่โครงการ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve