โครงการ จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด)

สถานที่ตั้ง

ตำบล บางขุนทอง อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร เกาะโล๊ะโหนด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 บ้านบาวง  หมู่ที่  2 ตำบลบางขุนทอง   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส    

พระราชดำริ

                    เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ไปยังวัดพระพุทธ หมู่ที่ 4 ตำบล  พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร  ซึ่งในการนี้นายสมวงศ์  บกสกุล   กำนันบางขุนทอง  ได้มีหนังสือเรียนนายสหัส  บุญญาวิวัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง     (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)  ขอให้พระราชทานคลองส่งน้ำบนเกาะโล๊ะโหนด

                    ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4  ตำบลโฆษิต  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่การเกษตรบนเกาะโล๊ะโหนด บ้านบาวง หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายเทอดศักดิ์  บุญยขจร นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน  นายสหัส บุญญาวิวัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิาการพระราชวัง  นายชัยวัฒน์  สิทธิบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขตที่ 12 กรมพัฒนาที่ดิน ม.ล.จิรพันธุ์  ทวีวงศ์   ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ  4  สำนักงาน  กปร. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ความว่า "ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรให้กับราษฎร" 

                    วันที่รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ วันที่ 13 กันยายน 2546

 

ผลการดำเนินงาน

                    กรมชลประทานได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบขนาด 2x4 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายใหญ่ 2 ข้างซ้าย-ขวา ความยาวข้างละ 400 เมตร ยาว 790 เมตร เข้าสถานีสูบน้ำ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง

   

        ลองส่งน้ำ 2 สาย ความยาวรวม 790 เมตร

 

                    ราษฎรในพื้นที่ได้มีการประชุมกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เพื่อราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วถึง และเป็นธรรมต่อชุมชน ตลอดจนร่วมมือในการดูแลรักษาแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นให้อำนวยประโยชน์สุขแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

 

 การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

                    1)  พื้นที่ทำการเกษตร 300 ไร่ มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี

                    2)  ราษฎร 33 ครัวเรือน

 ลักษณะโครงการ

                    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ร่วมกับนายสมวงศ์  บกสกุล กำนันตำบลบางขุนทอง   นางอรทัย ทองคุปต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง รวมทั้งราษฎรที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เห็นว่ามีแนวทางพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ   พร้อมคลองส่งน้ำ และทางลำเลียงบนเกาะ ตามรายละเอียดดังนี้

                    สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ

                    - ที่ตั้ง พิกัด 47N RG 304-930 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5321 I

                    - สถานีสูบน้ำ ขนาด 2.00x3.00 ม.                                         1        แห่ง

                    - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว อัตราการสูบเครื่องละ 
                      ประมาณ 1,750 ลิตร/นาที                                                  3        เครื่อง

                    - คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดก้นคลองกว้าง 0.40 ม. 
                      ลึก 0.50 ม. พร้อมถนนลูกรังข้างคลองกว้าง 2.00 ม.  
                      จำนวน 2 สาย  รวมยาว                                                    770        เมตร

                    - อาคารประกอบในคลองส่งน้ำ                                              11        แห่ง

                    ทางลำเลียง

                    - ทางลำเลียง ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 790 ม.

                    - ท่อลอดถนน ขนาด 1- Ø 0.60 ม. 2 แห่ง

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve