โครงการ โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อระบายน้ำ 1 บ้านโคกมาแจ และระบบส่งน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อระบายน้ำ 1 บ้านโคกมาแจ และระบบส่งน้ำ)

ต.ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

พระราชดำริ

        ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005/09781 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ ที่  นร 1108/1835 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายมะสาและ ปะดอมะ  กำนันตำบลลูโบ๊ะบือซา  และนายอับดุลลาเต๊ะ มะดีเยาะ   ผู้ใหญ่บ้านโคกมาแจ   ตำบลลูโล๊ะบือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้สร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกมาแจ หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นเจ้าของที่นา จำนวน 79 ราย พื้นที่นาประมาณ 650 ไร่ ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำนา เนื่องจากทำนบกั้นน้ำเดิมพังเก็บน้ำไม่ได้ ช่วงฝนตกหนักน้ำจะท่วมนาข้าวเสียหาย แต่พอฝนหยุดน้ำจะแห้งไม่มีน้ำทำนาได้รับความเดือดร้อนมาก และหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ขอให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการเพื่อจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาประกอบพระราชดำริต่อไป 
        ต่อมาสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0010/7238 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2545 แจ้งว่าเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกมาแจ หมู่ที่ 6 ตำบลลูโบ๊ะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาความช่วยเหลือก่อสร้างเป็นอาคารท่อระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่นาของราษฎรในฤดูนาปี จำนวน 690 ไร่
 • สามารถบรรเทาอุทกภัยให้พื้นนา และพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,000 ไร่
 • สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมบ้านเรือนของราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน 138 หลังคาเรือน ได้แก่บ้านโคกมาแจ บ้านลูโบ๊ะบือซาและบ้านลูโบ๊ะดาโต๊ะ
 • สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำหมู่บ้านเพื่อมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

          ·   ทำการเกษตร (นาข้าว) จำนวน                                    100       ไร่

          ·   ทำไร่นาสวนผสม จำนวน                                              65       ไร่

          ·   ใช้เป็นแหล่งประมงประจำหมู่บ้าน                                     

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • พื้นที่รับน้ำเหนือท่อระบายน้ำ 23.5 ตารางกิโลเมตร

       ก่อสร้างปี    2546  ใช้งบประมาณ 18,461,200 บาท

          ·   ท่อระบายน้ำขนาด 2- 2.00x2.00 เมตร                              1               แห่ง

          ·   ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด ø 1.00 เมตร         1              แห่ง

          ·   ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด ø 1.00 เมตร         1              แห่ง

          ·   คันดินฝั่งขวา ขนาดหลังคันกว้าง 4.00 เมตร     ยาว           770              เมตร

          ·   คันดินฝั่งซ้าย ขนาดหลังคันกว้าง 4.00 เมตร     ยาว           600              เมตร

          ·   คลองส่งน้ำ คสล.ฝั่งขวา ขนาด 0.80x0.80 เมตร

             และขนาด 0.60x0.70 เมตร ยาว                                    920              เมตร

          ·   คลองส่งน้ำ คสล.ฝั่งซ้าย ขนาด 0.80x0.80 เมตร

             และขนาด 0.60x0.70 เมตร ยาว                                 1,320              เมตร

          ·   ขุดลอกคลองลูโบ๊ะบือซาด้านเหนือน้ำ

   ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร       ยาว       3,900              เมตร

          ·   ขุดลอกคลองลูโบ๊ะบือซาด้านท้ายน้ำไปลงคลองกาเด็ง

   ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร       ยาว       1,200              เมตร

          ·   ขุดลอกคลองลูโบ๊ะปาวด้านท้ายน้ำไปลงคลองกาเด็ง

   ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร       ยาว       1,200              เมตร

 • อาคารบังคับน้ำปลายคลองลูโบ๊ะบือซา

   ขนาด 4 - ø 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร       จำนวน           1              แห่ง

          ·   อาคารบังคับน้ำปลายคลองลูโบ๊ะปาว

   ขนาด 4 - ø 1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร        จำนวน           1              แห่ง

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นด้าน ต่างๆ จากราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะดำเนินการ (Public Hearing) แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546
 • ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546
 • ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างระเบียบและกฎข้อบังคับการบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนทราบแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
 •  

 
 
แผนที่โครงการ
 

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve