โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านธนูศิลป์

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8  (ฝายบ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 บ้านธนูศิลป์ ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

พิกัด 47 N QG 668 – 013  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

พระราชดำริ

      เมื่อวันที่  1  กันยายน  2545  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร

      ในระหว่างที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับทรงงานอยู่นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 18 ปี ปัจจุบันมีราษฎรจำนวน 41 ครอบครัว ประชากร 158 คน ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมชล-ประทาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กปร. และม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ 4 สำนักงาน กปร. ให้ช่วยจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ 8 ทั้งหมู่บ้าน และปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก

        กรมชลประทานได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่  16  และเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมพิเศษ  ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศร่วมกับผู้ร้องขอโครงการและศึกษาข้อมูลต่างๆ  แล้วเห็นว่ามีลู่ทางช่วยเหลือได้โดยการพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านธนูศิลป์พร้อมระบบส่งน้ำ  ในเขตหมู่บ้านธนูศิลป์  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส และก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านอัยจาดาพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตหมู่บ้านอัยจาดา  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส จึงทำการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

      1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดปี

      2. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎร

      3. เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

        สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูศิลป์ จำนวน 41 ครัวเรือน ราษฎร 158 คน ได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและสำหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

 

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำเหนือท่อระบายน้ำ                                          

          Ø  ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2545  ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ  7,600,000.- บาท

     ·  ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านธนูศิลป์

ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 10.0 เมตร

      ระดับสันฝาย                                                       + 350.00               เมตร (รสม.)

      ระดับพื้นฝาย                                                      + 348.00               เมตร (รสม.)

      ระดับน้ำสูงสุดประมาณ                                       + 350.70               เมตร (รสม.)

            ท่อระบายทรายพร้อมประตู             ขนาด    0.30 เมตร                 1              แห่ง

            ถังเก็บน้ำสำรอง                             ขนาดจุ 600 ลูกบาศก์เมตร      1              แห่ง

     ระบบส่งน้ำ

                     1. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด     0.20 เมตร       ยาว            500     เมตร

                     2.  ท่อส่งน้ำสายที่ 1 ท่อ PVC   0.15 เมตร        ยาว        1,200     เมตร

                     3.  ท่อส่งน้ำสายที่ 2 ท่อ PVC   0.15 เมตร        ยาว            600     เมตร

                     4.  จุดจ่ายน้ำ                                                                         10     จุด

                           - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร             ยาว         500          เมตร

 - ท่อส่งน้ำสายที่ 1 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ยาว       1,200          เมตร

 - ท่อส่งน้ำสายที่ 2 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ยาว          600           เมตร

 - จุดจ่ายน้ำ                                                                                                10           จุด

การบริหารจัดการน้ำ

       ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ จากราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะดำเนินการ (Public Hearing)

 

ผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กรมชลประทานได้ดำเนิินการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดสนฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 2,650 เมตร และถังเก็บน้ำสำรองขนาดความจุ 500,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2546

 

        การบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 และได้ประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

ประโยชน์ที่ได้รับ

      เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ราษฎร 41 ครัวเรือน 158 คน มีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งพื้นที่การเกษตรอีก 820 ไร่ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ทำสวนลองกอง ทุเรียน สวนยาง และราษฎรจะมีน้ำสะอาดสำหรับการผลิตน้ำยางและยางแผ่น ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve