โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอัยจาดา

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านอัยจาดา

(บ้านอัยจาดา) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

1

เรื่องเดิม

 

พระราชดำริ      

         เมื่อวันที่  1  กันยายน  2545  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร

        ในระหว่างที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับทรงงานอยู่นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 18 ปี ปัจจุบันมีราษฎรจำนวน 41 ครอบครัว ประชากร 158 คน ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมชล-ประทาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กปร. และม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ 4 สำนักงาน กปร. ให้ช่วยจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ 8 ทั้งหมู่บ้าน และปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก

        กรมชลประทานได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่  16  และเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมพิเศษ  ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศร่วมกับผู้ร้องขอโครงการและศึกษาข้อมูลต่างๆ  แล้วเห็นว่ามีลู่ทางช่วยเหลือได้โดยการพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านธนูศิลป์พร้อมระบบส่งน้ำ  ในเขตหมู่บ้านธนูศิลป์  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส และก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านอัยจาดาพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตหมู่บ้านอัยจาดา  หมู่ที่ 8  ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส จึงทำการศึกษาเบื้องต้น     โครงการและจัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

        1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดปี

        2. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎร

    3. เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

        สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูศิลป์ จำนวน 41 ครัวเรือน ราษฎร 158 คน ได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและสำหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำเหนือท่อระบายน้ำ     3.74       ตารางกิโลเมตร      

          Ø  ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2545  ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ  12,300,000.- บาท

     ·  ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านอัยจาดา

ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 20.0 เมตร

   ระดับสันฝาย                       240.00               เมตร (รสม.)

                 ระดับพื้นฝาย                       238.00               เมตร (รสม.)

                 ระดับน้ำสูงสุดประมาณ          240.70               เมตร (รสม.)

              ท่อระบายทรายพร้อมประตู ขนาด    0.30 เมตร     1       แห่ง

          ระบบส่งน้ำ

                ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด     0.20 เมตร ยาว         520         เมตร

                ท่อส่งน้ำสายที่ 1 ท่อ PVC   0.15 เมตร ยาว        3,080         เมตร

                ท่อส่งน้ำสายที่ 2 ท่อ PVC   0.15 เมตร ยาว           870         เมตร

                ท่อส่งน้ำสายที่ 3 ท่อ PVC   0.15 เมตร ยาว        1,100         เมตร

                ถังอุปโภค-บริโภค ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร                2          แห่ง

               ที่โรงเรียน ตชด. ท่าอากาศยาน                                 2          จุด

               ถังอุปโภค-บริโภค ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร                 2           แห่ง

               ที่สุเหร่าบ้านอัยจาดาจุดจ่ายน้ำ                                20           จุด

 

ผลการดำเนินงาน


Description: photo1\อัยจาดา.jpg       

        ปีงบประมาณ 2546  กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20,0.15 และ 0.10 เมตร ความยาวรวม 5,270 เมตร และถังเก็บน้ำสำรองขนาดความจุ 10,000 ลิตร 1 ถัง และขนาด 50,000 ลิตร 2 ถัง พร้อมถังกรอง 

 


Description: photo1\อัยจาดา1.jpg

        การบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 และได้จัดประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม


Description: photo1\อัยจาดา2.jpg         

ประโยชน์ที่ได้รับ

        การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ทำให้ราษฎร 63 ครัวเรือน 259 คน มีน้ำในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งพื้นที่การเกษตรอีก 490 ไร่ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ทำสวนลองกอง ทุเรียน สวนยาง  นอกจากนี้ พื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง มีนักเรียน 154 คน ครู 8 คน จะมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดปี และน้ำสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน

 

แผนที่โครงการฯ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve