โครงการ จัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายกรือซอ(กิจกรรมจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านเจ๊ะเหม)

สถานที่ตั้ง

ตำบล แว้ง อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโต๊โม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้มีราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ และหมู่ที 3 บ้านเจ๊ะเหม ตำบลแ้วง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให่้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่ และงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้กับราษฎรบ้านกรือซอ หมู่ที่ 4 และบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ผลการดำเนินงาน

ปี 2547 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายบริเวณบ้านกรือซอ หมู่ที่ 4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง โดยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมด้วยระบบส่งน้ำ 3 สาย ความยาว 6,860 เมตร ถังเก็บน้ำอุปโภค บริโภค ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร รวม 16 ถัง และจุดจ่ายน้ำ 50 แห่ง นอกจากนี้ ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมคณะกรรมการไปแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547

ประโยชน์ที่ได้รับ

จะสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กับบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 จำนวน 289 ครัวเรือน 1,444 คน พื้นที่่ทำการเกษตร 300 ไร่ มัสยิด 3 แห่ง โรงเรียนตาดีกา จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนประถม 1 แห่ง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve