โครงการ ฝายทดน้ำบ้านบือแจง

สถานที่ตั้ง

ตำบล บองอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโต๊ะโม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการให้ควาามช่วยเหลือแก่ราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค โดยขอให้ทางกรมชลประทานช่วยพิจารณาความเหมาะสมในด้านพื้นที่และงบประมาณในการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

ปี 2547 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณบ้านบองอ หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตรร พร้อมระบบงานท่อส่งน้ำ 5 สาย ความยาว 8,490 เมตร ฝานถังเก็บน้ำ-ถังกรองน้ำ จำนวน 7 แห่ง ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านบองอ บ้านบือแจง หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 ครัวเรือน ราษฎร 1,500 คนมัสยิด 3 แห่ง สุเหร่า 1 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนา 2 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง นักเรียนประมาณ 300 คน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนั้นยังสามารถช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตร บริเวณแนวท่องส่งน้ำ 450 ไร่ และโรงรีดแผ่นยาง 1 แห่ง 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve