โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปลักปลาและบ้านตะเหลียง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระรชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้มีพระราชกระแสให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียงในเรื่องระบบไฟฟ้า ถนน และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่นายลือแม เจ๊ะสาแลแม ผู้ใหญ่บ้านตะเหลียง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ผลการดำเนินงาน

        เดิมกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ตอนเกาะสะท้อนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก - ลก เป็นคลองดิน ต่อมาในปี 2547 จึงได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป้นคลองดาดคอนกรีต รวมทั้งสิ้น 2 สาย พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 3,652 เมตร และท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งซ้าย - ขวา รวมทั้งการราดยางถนนบนคันกั้นน้ำบ้านศรีพงัน - ปตร. ปลายคลองมูโนะ แบบ single serface หนา 5 ซม. จำนวน 1 สาย ยาว 320 เมตร

ประโยชน์

สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จำนงน 129 ครัวเรือน 1,011 คน พื้นที่การเกษตร 1,600 ไร่ มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดปี และมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve