โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านปลักปลาและอาคารประกอบ

สถานที่ตั้ง

ตำบล โฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

เมือ่วันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไปยังบ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ และได้มีพระราชกระแสให้ดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวสำหรับทำการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านปลักปลา ตามที่นายมะอีซอ อาแวบือซา ผู้ใหญ่บ้านปลักปลา หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1 แห่ง 1 ช่อง  รางน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 สูง 0.0 เมตร ยาว 1,000 เมตร สะพานน้ำ ท่อส่งน้ำเข้านา และอาคารปลายคลอง 1 แห่ง

ประโยชน์

สามารถนำน้ำจากระบบส่งน้ำคลองมูโนะเพื่อให้ราษำร 160 ครัวเรือน 1,176 คน มีน้ำทำการเกษตรและปรับปรุงดินเปรี้ยวในพื้นที่ 400 ไร่ ได้เพียงพอตลอดปี

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve