โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอจือเราะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล มาโมง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอจือเราะ

หมู่ที่  5  ตำบลมาโมง  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพวัดโต๊ะโมะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ช่วยเหลือราษฎรบ้านไอจือเราะ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ตามที่นายมะนาวี  ดือเลาะ  ผู้ใหญ่บ้านไอจือเราะ      ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                      สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรบ้านไอจือเราะ  หมู่ที่ 5   ตำบลมาโมง  จำนวน  75  ครัวเรือน  ประชากร 378 คน   บาลาเซาะ และโรงเรียนตาดีกา    จำนวน   1  แห่ง

 

ผลการดำเนินงาน

          กรมชลประทานได้ดำเนินงานวางท่อส่งน้ำต่อจากระบบท่อส่งน้ำเดิมของฝายไอร์ตีมุง   มีลักษณะเป็นท่อเหล็กและท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10 และ 0.15 เมตร ความยาว 6,800 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 10,000 ลิตร และจุดจ่ายน้ำจำนวน 21 จุด

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้แก่ราษฎรบ้านไอจือเราะ จำนวน 75 ครัวเรือน 378 คน ได้เพียงพอตลอดปี

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve