โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีสาคร อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ม. 2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

พระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ     พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรม   โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้านกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายมะกอเซ็ง มูดอ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน    อีนอ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสาคร และคณะ ได้ขอพระราชทานความ  ช่วยเหลือให้แก่ราษฎรบ้านอีนอเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคนั้นในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริจะพระราชทานความช่วยเหลือแต่ต้องให้กรมชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งสภาพพื้นที่และงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

 

   

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎร จำนวน 5 หมู่บ้าน 245 ครัวเรือน 912 คน
 • ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนตาฎีกา จำนวน 1 แห่ง
 • ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านกำปงบารู จำนวน 1 แห่ง
 • ส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่นการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และสวนผลไม้ของราษฎร

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรจำนวน 6 หมู่บ้าน 329 ครัวเรือน 1,374 คน
 • สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนตาฎีกา จำนวน 2 แห่ง (ถังเก็บน้ำเดิมที่รร.ตาฎีกาบ้านไอร์จูโจ๊ะ1แห่งและถังเก็บน้ำใหม่ที่รร.ตาฎีกาบ้านอีนอ 1 แห่ง)
 • สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับมัสยิด จำนวน 2 แห่ง (ถังเก็บน้ำเดิมที่มัสยิดบ้านกำปงบารู1 แห่งและถังเก็บน้ำเดิมที่มัสยิดบ้านไอร์แยง 1 แห่ง)
 • สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับศูนย์เด็กเล็ก บ้านกำปงบารูจำนวน 1 แห่ง (ถังเก็บน้ำใหม่ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านกำปงบารู 1 แห่ง)
 • สามารถเพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้หน้าฝาย
 • สามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่นการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว แลสวนผลไม้ของราษฎร

 

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • พื้นที่รับน้ำเหนือฝาย 21 ตารางกิโลเมตร
 • ก่อสร้างปี 2546 งบประมาณ 12,858,600.- บาท
 • ปรับปรุงฝายทดน้ำหินก่อ ขนาดสูง 1.50 เมตร 1 แห่ง

               สันฝายยาว 21.50 เมตรเป็นขนาดสูง 2.00 เมตร

               สันฝายยาว 25.52 เมตร

 • ระบบส่งน้ำ โดยวางท่อส่งน้ำเหล็กอาบสังกะสี 50 เมตร

     ขนาด Ø 0.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 • ระบบส่งน้ำ โดยวางท่อส่งน้ำPVC ขนาด Ø 0.20และ 9,830 เมตร

     0.15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 • ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 2 ถัง
 • จุดจ่ายน้ำ 111 แห่ง

 

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการประชุมร่วมรับฟังความต้องการและความคิดเห็นกับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2545
 • ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำพร้อม ชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546
 • ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างระเบียบและกฎข้อบังคับการบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนทราบแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546
 • ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำและการดูแลบำรุงรักษาโครงการ เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนติดตามผลการบริหารจัดการแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547

 

ปัญหาและอุปสรรค

 • ด้านโครงสร้าง
 • เนื่องจากโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอเป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์กับโครงการฝายบ้านไอร์แยงดังนั้นเมื่อดำเนินการวางท่อส่งน้ำใหม่ให้กับราษฎรบ้านอีนอทำให้จำเป็นจะต้องต่อเชื่อมระบบส่งน้ำใหม่เข้ากับระบบส่งน้ำเดิมบริเวณบ้านไอร์ซูซงเพื่อส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านไอร์แยง แต่เนื่องจากระบบส่งน้ำเดิมของฝายบ้านไอร์แยงซึ่งเป็นท่อส่งน้ำซีเมนต์ใยหินได้ใช้งานมานานจนเกิดสภาพเปื่อยไม่สามารถทนแรงดันน้ำได้ทำให้เกิดการแตกเสียหายบ่อย
 • เนื่องจากระบบส่งน้ำใหม่ที่ก่อสร้างไว้ยังไม่สามารถส่งน้ำไปให้ราษฎรบ้านอีนอและบ้านไอร์แยงใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ทำให้ราษฎรบางส่วนของบ้านอีนอและบ้านไอร์แยง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายเกิดการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค

 

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

 • ด้านโครงสร้าง
 • ปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำซีเมนต์ใยหินเป็นท่อส่งน้ำพีวีซีและวางท่อส่งน้ำพีวีซีเพิ่มเติม ขนาด   ø 0.15และ0.10 ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ความยาวรวม 6,080 ม.

ฝายบ้านไอร์แยงเดิมซึ่งสร้างเมื่อปี 2533 ได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้สามารถส่งน้ำได้เพิ่มขึ้น โดยยกสันฝายให้สูงขึ้นจากสูง 1.50 เมตร ยาว 21.50 เมตร ให้สูงขึ้นเป็น 2.00 เมตร

ยาว 25.50 เมตร

 

 

 

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านอีนอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 

nara55

 

 

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve