โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ 2,5,6(ฝายบ้านกาหนั้วะ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล กาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาาาชีพบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนา โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่และฝบประมาณในการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

ปี 2547 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณบ้านกาหนั๊วะ หมู่ที่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ โดยก่อสสร้างฝายทดน้ำขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ยาว 25 เมตร รพ้อมอาคารประกอบท่อระบายน้ำ 2 แห่ง คันกั้ันน้ำขนาดหลังคันกว้าง 3 เมตร รวมความยาว 2 ฝั่ง 380 เมตร ตลอดจนงานคลองส่งน้ำ ความยาว รวม 3,310 เมตร ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านกาลิซา หมู่ที่ 2 บ้านกาหนั้วะ หมู่ที่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,024 ครัวเรือน 6,395 คน และพื้นที่ทำการเกษตร 1,700 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งประมงของชุมชนช่วยให้ราษฎรมีแหล่งอาหารและรายได้เพิ่มขึ้น

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve