โครงการ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล บองอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแต

หมู่ที่ 3 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพบ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายมะ เจ๊ะแหละ ผู้ใหญ่บ้านกูตง หมู่ที่ 3 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรในหน้าแล้ง จึงได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านสภาพพื้นที่และงบประมาณดำเนินการ

 

ผลการดำเนินงาน

          กรมชลประทาน  ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเชื่อมต่อจากฝายไอร์เวะ  ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2546 ความยาวรวม 20.530 กิโลเมตร กระจายไปยัง 6 หมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดทำ

จุดจ่ายน้ำให้แก่บ้านเรือนราษฎร จำนวน 250 จุด 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภคได้จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสะเมาะ หมู่ที่ 1 บ้านลาแป หมู่ที่ 2 บ้านกูตง หมู่ที่ 3 บ้านบาโงกูโบ หมู่ที่ 6 บ้านอาแนโต๊ะอีแต หมู่ที่ 8 และบ้านยะหอ หมู่ที่ 10 ในเขตตำบลบองอ ประชากร 1,326 ครัวเรือน 8,435 คน ตลอดจนมัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวท่อส่งน้ำ จำนวน 800 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 1 2 3 6 8 และหมู่ที่ 10 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สภาพลำห้วยอาแนโต๊ะอีแต ซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
การก่อสร้างฝายอาแนโต๊ะอีแต ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2546
ตอม่อรองรับการวางท่อส่งน้ำข้ามลำห้วย

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve