โครงการ อ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจและระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านบาโง หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ

 

          เมื่อวันที่  20  กันยายน  2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน   ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข  ตำบลลาโล๊ะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส             ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลลาโล๊ะ ตามที่ นายมะลาซิ  เจ๊ะมะ ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลลาโล๊ะขอพระราชทานพระมหากรุณา

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

  • เพื่อช่วยเหลือการเกษตรกรรม 1,000 ไร่ และการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร จำนวน 4  หมู่บ้าน 410 ครัวเรือน ประชากร 1,070 คน และส่งน้ำสนับสนุนชุดควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจ      นาวิกโยธินภาคใต้ กำลังพล 113 นาย และส่งน้ำเพื่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข พื้นที่ปัจจุบัน 20 ไร่ และจะขยายพื้นที่เพิ่มอีก 50 ไร่

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,000 ไร่ และเพื่ออุปโภค - บริโภคของราษฎรจำนวน  4  หมู่บ้าน 410 ครัวเรือน ประชากร 1,070 คน และส่งน้ำสนับสนุนชุดควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กำลังพล 113 นาย และส่งน้ำเพื่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข พื้นที่ปัจจุบัน 20 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี

 

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำ 3.5 ตารางกิโลเมตร
  • ก่อสร้างปี 2545 -2546  ราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ 40.48    ล้านบาท

          ?  ลักษณะโครงการ

                   -  เขื่อนดิน สูง 12.00  เมตร ยาว 625.00 เมตร       จำนวน   1    แห่ง

 

การบริหารจัดการน้ำ                                                                   

       · ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจ ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารการใช้น้ำ แจ้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546

  • ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างกฎระเบียบของกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดหลังคันกว้าง 6 x 680 x 12 เมตร

พร้อมอาคารประกอบ ระบบส่งน้ำและถังกรอง ถังเก็บน้ำ

 

 

 

 

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์ปาโจ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 8 บ้านบาโง ตำบลลาโล๊ะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

nara51

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve