โครงการ จัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปาชีพสุคิริน(บ้านเล็กในป่าใหญ่)ระยะที่2

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ(บ้านเล็กในป่าใหญ่ระยะที่ 2) นิคมสร้างตนเองสุคิริน

บ้านศิลปาชีพ หมู่ 1 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส    ในการนี้ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการศิลปาชีพแก่บุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย และส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรแก่สมาชิกให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ต่อมาได้มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2542 ให้ขยายพื้นที่โครงการเพื่อรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพิ่มเติม

ผลการดำเนินเงาน

        กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรหมู่บ้านศิลปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่ ระยะที่ 2) นิคมสร้างตนเองสุคิริน  โดยทำการก่อสร้าง ดังนี้

                1. ทำนบดิน ขนาดหลังคันกว้าง 6.0 x 89.0 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

                2. ท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร ยาว 920 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

                3. ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง และถังกรอง 1 แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้ราษฎร 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศิลปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่) หมู่ที่ 1 และบ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 1 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ราษฎรจำนวน 85 ครัวเรือน 400 คน มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค ทำการเกษตรและการประมง

การก่อสร้างทำนบดินขนาดหลังคันกว้าง 6.0 x 89.0 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ
บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อส่งน้ำไปให้แก่ราษฎรในพื้นที่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve