โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ 4 และ 5

สถานที่ตั้ง

ตำบล จอเบาะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตามที่นายอิสมะแอ มะดากะ  กำนันตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบริเวณคลองน้ำตกซาเบ็ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบอเจาะ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/17979 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551)

ผลการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สูง 2.00 เมตร ยาว  12.50 เมตร รวมทั้งก่อสร้างท่อส่งน้ำสายใหม่จากฝายคลองน้ำตกซาเบ็งขนานกับท่อส่งน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 0.15 และ 0.10 เมตร ความยาว 5,155.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง  ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการน้ำกันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านพงปือเราะ หมู่ที่ 4  และบ้านโค๊ะ  หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ จำนวน 294 ครัวเรือน 1,786 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เพียงพอ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรในพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

 

สภาพบริเวณจุดหัวงานก่อนการดำเนินการปรับปรุงฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

สูง 2.00 เมตร ยาว  12.50 เมตร

 

Description: DSC09528

แนวท่อส่งน้ำ ความยาว 5,155.00 เมตร

Description: DSC09534

บ้านเรือนราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

จำนวน 294 ครัวเรือน 1,786 คน

แผนที่โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve