โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

สถานที่ตั้ง

ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

พระราชดำริ

          ด้วยงานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ที่ พว 0009 (ทษ) / 9        ลงวันที่ 7 มกราคม 2546 ถึงโครงการชลประทานนราธิวาสและที่ พว 0009 (ทษ) / 27  ลงวันที่ 15 มกราคม 2546 ถึงกรมชลประทาน แจ้งว่าเนื่องด้วยในเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  ในฤดูฝนจะมีทางน้ำไหลจากเขาตันหยงผ่านเข้าไปในเขตพระราชฐานหลายสายและมีทางน้ำไหลบางสายกระทบกระเทือนต่อสิ่งปลูกสร้าง เมื่อสายน้ำเปลี่ยนทิศทาง เช่น สายน้ำจากเขาตันหยงผ่านบ่อตกตะกอน ระบบประปาและโรงไฟฟ้าสำรองเขตพระราชฐานชั้นกลาง, ทางน้ำหน้าที่พักกองมหาดเล็กกลุ่มเหนือ และทางน้ำหลังห้องเครื่องเก่าเขตพระราชฐานชั้นใน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงใคร่ขอให้กรมชลประทานพิจารณาตรวจสอบทางน้ำ และหาแนวทางป้องกันปัญหาต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื่องมาจากการกัดเซาะตลิ่งของกระแสน้ำ
 • การบรรเทาปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมอาคารโรงเรือนต่างๆและช่วยให้การระบายน้ำภายในเขตพระราชฐานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื่องมาจากการกัดเซาะตลิ่งของกระแสน้ำ
 • การบรรเทาปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมอาคารโรงเรือนต่างๆและช่วยให้การระบายน้ำภายในเขตพระราชฐานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • พื้นที่รับน้ำ 0.50 ตารางกิโลเมตร
 • ก่อสร้างปี 2546 งบประมาณ 5,484,000.- บาท
 • รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 1 ความยาว 50 เมตร

              พิกัด 47N RH 183 - 103  ถึง  พิกัด 47N RH 182 - 104

 • รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 1/1 ความยาว 225 เมตร

              พิกัด 47N RH 184 - 105  ถึง  พิกัด 47N RH 183 - 103

 • รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 ความยาว 50 เมตร

              พิกัด 47N RH 183 - 103  ถึง  พิกัด 47N RH 183 - 103

 • รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 3 ความยาว 118 เมตร

              พิกัด 47N RH 181 - 106  ถึง  พิกัด 47N RH 181 - 105

 • รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 4 ความยาว 226 เมตร

              พิกัด 47N RH 178 - 109  ถึง  พิกัด 47N RH 175 - 108

 • ท่อลอดถนน ขนาด Ø 1.00 เมตร 4 แถว จำนวน 1 แห่ง
 
รางระบายน้ำ คสล. สายที่ 1 ความยาว 50 เมตร รับน้ำจากเขาตันหยง
รางระบายน้ำ คสล. สายที่ 1/1 ความยาว 225 เมตร ซึ่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
รางระบายน้ำ คสล. สายที่ 1/1 ความยาว 225 เมตร ระบายน้ำลงสู่ทะเล

 

 

 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

nsra24

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve