โครงการ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ

สถานที่ตั้ง

ตำบล บูกิต อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านปีแนมูดอ  หมู่ที่ 10    ตำบลบูกิต   อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

 

 

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่  15 กันยายน 2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านปีแนมูดอ  ในพื้นที่ตำบลบูกิต  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  บริเวณเชิงเขาเหนือพื้นที่ดังกล่าว  กรมชลประทานได้พิจารณาโครงการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศออกแบบและจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กปีงบประมาณ 2525

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่ออุปโภค - บริโภค จำนวน 1 หมู่บ้าน 34 ครอบครัว
 • เพื่อการเกษตรในฤดู 120 ไร่ นอกฤดู 25 ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • อุปโภค - บริโภค จำนวน 1 หมู่บ้าน 34 ครอบครัว
 • การเกษตรในฤดู 120 ไร่ นอกฤดู 25 ไร่

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • พื้นที่รับน้ำ 1.50 ตารางกิโลเมตร
 • ก่อสร้างปี 2525 งบประมาณ 3,974,000 บาท
 • ทำนบดินสูง 9.50 เมตร สันทำนบกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.50 เมตร ความจุ  74,500  ลูกบาศก์เมตร
 • ท่อส่งน้ำขนาด ø 0.15 เมตร ยาว 2,000 กิโลเมตร
 • บ่อจ่ายน้ำขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 5 แห่ง
 • สระเก็บน้ำขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง
 • ถังเก็บน้ำ - ถังกรองน้ำ ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529
 • ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจัดตั้งกฎข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2529
 • ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานและแนะนำวิธีการใช้น้ำวันที่ 6 มิถุนายน 2534
 • ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเรื่องการใช้น้ำชลประทาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2538
 • ได้ดำเนินการประชุมติดตามกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545
 • ได้ดำเนินการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546
 • ได้ดำเนินการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546
 • ได้ดำเนินการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

 

 

 

nara8

 

 

 

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve