โครงการ ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ(ประตูระบายน้ำปูยู)

สถานที่ตั้ง

ตำบลพร่อน ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ(ประตูระบายน้ำปูยู)

ท่อระบายน้ำปากคลองปาเสมัส

ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 48 MSN 724891   ระวาง 5421

แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

 

พระราชดำริ

               วันที่  20  กันยายน 2523 ณ โครงการระบายน้ำคลองลาน  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  สรุปความว่า

...ควรรีบดำเนินการก่อสร้างประตูบังคับน้ำปูยูโดยเร่งด่วน  เพื่อทำหน้าที่อัดน้ำและเก็บกักน้ำในระบบคลองระบายน้ำคลองลานไว้ สำหรับให้ราษฎรได้ใช้น้ำทำการเพาะปลูกในช่วงที่ขาดฝนและในระยะฤดูแล้ง  นอกจากนั้นยังจะช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปตามระบบคลองระบายน้ำคลองลาน  เข้าไปทำความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก…

...ตามที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบายน้ำตามพระราชดำริในพื้นที่ขอบพรุโต๊ะแดงไว้หลายโครงการแล้วนั้น  เช่น  โครงการระบายน้ำมูโนะ  โครงการระบายน้ำน้ำแบ่ง  และโครงการระบายน้ำคลองลาน  เป็นต้น  ซึ่งสามารถระบายน้ำทำให้พื้นที่ขอบพรุแห้งลงราษฎรสามารถเข้าไปใช้ที่ดินทำประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ได้  เป็นพื้นที่หลายหมื่นไร่แล้วนั้น  สำหรับพื้นที่พรุโต๊ะแดงทั้งหมดซึ่งมีพื้นที่ประมาณสองแสนไร่  หากจะดำเนินการระบายน้ำให้พรุโต๊ะแดงแห้งตลอดพรุแล้ว  น่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลได้  เพราะหากพื้นที่พรุ  โต๊ะแดงนี้ แห้งลง  ราษฎรจะเข้าไปทำการเพาะปลูกในพื้นที่พรุดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งจะเกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกขั้นต่อไป  โดยเฉพาะในปีฝนแล้งหรือในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน  ดังนั้น  การวางโครงการพัฒนาพรุโต๊ะแดงนี้  จึงควรพิจารณาระบายน้ำออกจากพื้นที่พรุ  เฉพาะบริเวณขอบ ๆ     พรุเท่านั้น ส่วนใจกลางพรุนั้น  ควรพิจารณาวางโครงการประเภทเก็บกักน้ำ  เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับส่งน้ำให้กับพื้นที่ขอบพรุที่ระบายน้ำแห้งลงแล้ว และราษฎรเข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสม... (กรมชลประทาน, 2523)

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อควบคุมการระบายน้ำในเขตพื้นที่โครงการในฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำเค็มและอัดน้ำเข้าพื้นที่เกษตรของโครงการ

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • ควบคุมการระบายน้ำในเขตพื้นที่โครงการในฤดูน้ำหลาก และป้องกันน้ำเค็ม
 • สามารถอัดน้ำเข้าพื้นที่เกษตรของโครงการได้

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • -
 • ก่อสร้างปี 2524 งบประมาณ    36,298,700   บาท
 • เป็นอาคารบังคับน้ำขนาดช่องระบายน้ำกว้าง  6.00  เมตร  สูง  5.50  เมตร  จำนวน  4  ช่อง  สามารถระบายน้ำได้สูงสุด  200  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

การบริหารจัดการน้ำ

 • ตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณน้ำตามแผนการส่งน้ำในพื้นการเกษตรตามฤดูการเพาะปลูก

ปัญหาและอุปสรรค

 • ด้านโครงสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

 • ด้านโครสร้าง (ไม่มี)
 • ด้านการบริหารจัดการ (ไม่มี)
 • ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ (ไม่มี)

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน (ไม่มี)

ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ(ประตูระบายน้ำปูยู)

 

แผนที่ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ(ประตูระบายน้ำปูยู)

 • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve