โครงการ ประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นอาคารบังคับน้ำขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 6.00 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve