โครงการ อนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล นางัว อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง 

ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้างไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระมหาชัยวุฒิ พุทธฺวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ้านนางัว หมู่ที่ 1 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขอพระราชทานโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้างให้เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/8036 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2548

ผลการดำเนินงาน ปี 2549

ขุดลอกหนองกุดเลาะพื้นที่ 150 ไร่ ยาว 1,300 เมตร กว้าง 140 เมตร    ลึก 3 เมตร วางท่อรับน้ำ 13 แห่ง ก่อสร้างอาคารระบายน้ำหนองกุดกว้างและทำนบดินยาว 400 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 6 เมตร และคันดินกั้นกุดเลาะกุดกว้าง ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร ซึ่งจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ 779,000 ลูกบาศก์เมตร  

ประโยชน์ของโครงการ

หนองกุดเลาะและกุดกว้างล้อมรอบด้วยป่าโคกกุดเลาะมีพื้นที่ 907 ไร่ ปัจจุบันมีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขิน ในฤดูแล้งน้ำจะไหลลงสู่น้ำอูน ทำให้ราษฎรบุกรุกตัดไม้เพื่อแปรรูปและเผาถ่านแทนทำการประมง และในช่วงฤดูฝนน้ำจากลำน้ำอูนจะไหลเข้ามาในบริเวณหนองกุดเลาะกุดกว้าง โดยจะนำเอาสัตว์น้ำต่างๆเข้ามาด้วย  เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำลดลงพันธุ์ปลาต่างๆจะอาศัยอยู่ในหนองน้ำ ราษฎรสามารถทำการประมง เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ 100 ไร่ ตลอดจนสามารถคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าบุ่ง ป่าทามและแหล่งขยายพันธุ์ปลาของชุมชนได้

                       สภาพหนองกุดเลาะก่อนทำการขุดลอก                                               สภาพพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve