โครงการ พัฒนาป่าหนองเต็ง–จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

- ตำบล จักราช อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหนองโสน

บ้านหนองโสน ตำบลโพธ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการขุดลอกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหนองโสน ตามที่ ราษฎรบ้านหนองโสน ขอพระราชทานโครงการดังกล่าว

ผลการดำเนินงาน ปี 2541

กองทัพบก โดยทหารช่างของกองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการขุดลอกหนองโสน ขนาด 15 ไร่ 3 งาน 

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ประชากร 5,000 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve