โครงการ ขุดลอกหนองจรรโลง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ลำดวน อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองจรรโลง

จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองพลวง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2538

ขุดลอกหนองจรรโลง พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ขนาดกว้าง 267 เมตร ยาว 280 เมตร ลึก 3 เมตร มีน้ำประมาณ 224,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ทำให้ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 421 ครัวเรือน 2,199 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี

2. ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่ จำนวน 100 ไร่

ขุดลอกหนองจรรโลง พื้นที่ 30 ไร่ ความจุประมาณ 224,000 ลูกบาศก์เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve