โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้

สถานที่ตั้ง

ตำบล กำพี้ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้  จังหวัดมหาสารคาม

 

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ หมู่ที่ 1และราษฎรบ้านแควน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหาร และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน ปี 2549

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาพื้นที่ 157 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา เพื่อจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านกำพี้  หมู่ที่ 1  ตำบลกำพี้  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยดำเนินการก่อสร้างโรงเพาะชำ  ก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ ขุดสระน้ำ ขนาด 4,700 ลูกบาศก์เมตร 1 สระ และขนาด 90,000 ลูกบาศก์เมตร  1 สระ ขุดเจาะน้ำบาดาล 1 บ่อ และขุดร่องน้ำ- ตกแต่งถนน 2 กิโลเมตร และพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน  ปลูกพืชไร่ ผัก พืชสวน เช่น ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  อ้อยคั้นน้ำ ถั่วลิสง  มะละกอ  ผักหวาน  ชะอม  กล้วยหอม  กล้วยน้ำว้า  มะม่วง  ทับทิม  เป็นต้น ปัจจุบันสามารถเก็บผลผลิตพืชระยะสั้นขายได้แล้ว ทั้งนี้โดยใช้งบประมาณดำเนินการในวงเงินทั้งสิ้น 11.9 ล้านบาท

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านกำพี้และบริเวณใกล้เคียง ในตำบลกำพี้  มีแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษบริโภคในชุมชน  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของราษฎรในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในที่ดินของตนเอง นอกจากนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้จากการจ้างแรงงานในฟาร์มดังกล่าวด้วย

         สระเก็บน้ำ ขนาด 90,000 ลูกบาศก์เมตร                                                       ระหว่างดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

                                แปลงปลูกถั่วลิสง                                                                               แปลงปลูกมันสำปะหลัง

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve