โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลกุดชุม

สถานที่ตั้ง

ตำบล กุดชุม อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลกุดชุม

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลกุดชุมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา บริเวณภูหินปูน - ภูหมากพริก บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุม เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/18046 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551

ผลการดำเนินงาน ปี 2552

ขุดลอกลำห้วยโพงโพดความยาวรวม 3.28 กิโลเมตร ปัจจุบันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อสร้างฝายห้วยสีดากว้าง 7.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น พร้อมขุดลอกลำห้วยความยาวรวม 5.84 กิโลเมตร ขุดลอกลำห้วยกลาง ความยาวรวม 1.58 กิโลเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2553

ประโยชน์ของโครงการ

              ทำให้ราษฎรบ้านนาแก 4 หมู่บ้าน ในตำบลกุดชุม จำนวน 738 ครัวเรือน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 1,300 ไร่  และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาผิวดิน กับเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ปลาด้วย

กล่องข้อความ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            สภาพลำห้วยโพงโพดที่ดำเนินการขุดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

กล่องข้อความ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve