โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล

สถานที่ตั้ง

ตำบล เชียงกลม อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สนับสนุนการศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร


 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve