โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยศอกพร้อมระบบ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve