โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

สถานที่ตั้ง

ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนร่มเกล้า บ้านชมเจริญ มีพระราชดำริให้กองบัญชาการหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 21 หรือ พตท.21(พตท.1718 เดิม) จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงบริเวณห้วยปลาดุก เพื่อให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและมีที่ทำกิน ซึ่ง พตท.21 จึงมีหนังสือเลขที่ สร.4001(218)5/180 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2524 ให้กรมชลประทานก่อสรา้งแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการ บริเวณห้วยปลาดุก ห้วยน้ำสวย ห้วยชม และได้ดำเนินการก่อสรา้งเขื่อนดินสูง 15.20 ม. ความยาว 116 ม.สันเขื่อนกว้าง 6.00 ม. ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกัก 0.220 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำด้วยระบบท่อ 

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการสามารถช่วยเหลือราษฎรมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ครอบครัว และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 500 ไร่ ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

ท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ไปยังพื้นที่รับประโยชน์

ท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ไปยังพื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่รับประโยชน์

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve