โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยชม

สถานที่ตั้ง

ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve