โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

สถานที่ตั้ง

ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve